Dragon Talk: Noah Averbach-Katz, LYSK on the Courts of the Feywild